BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berrin TOPUZ
ARITMA TESİSİ ATIK ÇAMURU KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDE AĞIR METAL GERİ KAZANIMININ ARAŞTIRILMASI
 
Bu çalışmada, arıtma tesisinden alınan susuzlaştırılmış ham atık çamur üzerinden katı faz ekstraksiyon (SPE) yöntemi kullanılarak Cu(II), Co(II), Ni(II), Cd(II), Pb(II), Zn(II), Hg(II) ve Mn(II) ağır metal iyonlarının ayırma ve önderiştirilmesi araştırılmıştır. Bu amaçla herhangi bir kimyasal ilavesi yapılmadan sadece elektrik alanı uygulanarak susuzlaştırılmış ve fiziksel yöntemlerle susuzlaştırılmış çamur örneklerinin kurutulması ile elde edilen toz aktif çamur örneklerinin; ağır metal giderimi amacı ile biyosorpsiyon kapasitelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlardan fiziksel yöntemlerle susuzlaştırılmış toz aktif çamurun, katı faz ekstraksiyon yönteminde Cu (II) metal iyonu için en yüksek geri kazanım değeri elde edilmiştir. Atık ham çamurun Cu(II) metalinin önderiştirilmesinde kullanılması için geliştirilecek katı sıvı ekstraksiyon yönteminde geri kazanım verimini etkileyen numune pH’sı, geri kazanım çözeltisinin türü, hacmi ve derişimi, numune hacmi, numunenin ve geri kazanım çözeltisinin akış hızı, yabancı iyon etkisi ayrı ayrı incelenmiştir. Buna göre numune pH’sı 3-8 aralığında, elüent olarak 1 mol L-1 HNO3 çözeltisinden 12 mL kullanılarak, 6 mL dak-1 numune ve elüent akış hızında, 650 mL sulu çözelti hacmine kadar Na+, K+, Cl-,NO3-, SO4-2, PO4-3, Ca+2 ,Mg+2 ,CO3-2 iyonlarının yüksek konsantrasyonlu ortamından Cu(II) metal iyonunun % 90 üzerinde geri kazanımla elde edileceği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Geri Kazanım, Katı Faz Ekstraksiyon Yöntemi, Ağır Metal, Atık Ham Çamur 


Keywords: