BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berna KAVACIK, Deniz DÖLGEN, M. Necdet ALPASLAN
ARSENİK ARITIMINDA KULLANILAN MODİFİYE ADSORBAN MALZEMELER
 
Arsenik doğal veya antropojenik nedenlerle su kaynaklarında bulunabilen bir kirletici olup, bazı bileşikleri insan sağlığı için toksik etki göstermektedir. Dünya genelinde birçok ülkede su kaynaklarında arsenik kirlenmesi tehdidinden söz edilmektedir. Türkiye, son on yıllık dönemde arsenik problemiyle uğraşan bir ülke durumundadır. Özellikle, Kütahya, Emet, Simav, Uşak gibi yerleşimlerimizin jeolojik ve jeotermal özellikleri nedeniyle yüksek risk altındadır. Son dönemlerde bu yerlere Ege Bölgesinde başta İzmir ve Manisa illeri gibi yeni yerleşim birimleri eklenmiştir. Standart değerin üzerindeki arsenik ölçümleri nedeniyle, problem yaşanan tüm yerleşimlerde, suların, uygun arıtma sistemlerinden geçirildikten sonra kullanılması gerekmektedir. Ülkemiz özelinde bazı köy, kasaba gibi yerleşim biriminde arsenik giderimi amacıyla adsorpsiyon teknolojisi uygulanmaktadır. Adsorpsiyon arıtma verimi, işletim kolaylığı, az atık oluşumu bakımlarından diğer yöntemler (koagülasyon/filtrasyon, membran sistemler, iyon değişimi, vb.) arasından öne çıkmaktadır. Özellikle adsorban malzemenin ucuz ve kolay temin edilmesi durumunda daha cazip bulunmaktadır. Bu tesislerde kullanılan adsorbanlar gerek arsenik giderim veriminde gerek işletme giderlerinde önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle, sunulan çalışmada arsenik arıtımı amacıyla kullanılan adsorbanlara yönelik detaylı bir araştırma yapılmıştır. Laboratuar, pilot veya tam ölçekli çalışmalarda kullanılmış adsorbanların özellikleri incelenmiştir. Arsenik bileşiklerinin metal oksitlere karşı afinitesi yüksek olduğundan, metal oksit kaplamalı adsorban malzemelere (granüler demir hidroksit, demir oksit kaplı kum, çimento, kil gibi malzemeler, modifiye edilmiş zeolit, demir içeren atık malzemeler, vb.) odaklanılmıştır. Modifikasyon amacıyla uygulanan ön işlemler (kaplama, ısıl işlem, vb.) araştırılmıştır. İzmir ve çevresindeki köy gibi küçük ölçekli yerleşimlerde kurulan, tam ölçekli arsenik arıtma tesisleri incelenmiş, tesis performansı, işletme parametreleri ve maliyeti gibi karar vericiler ve uygulayıcılar için destek olabilecek bilgiler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Arsenik Arıtımı, Modifiye Adsorban Malzemeler, Kuyu Başı Arsenik Arıtma, Adsorpsiyon 


Keywords: