BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğçe EKİCİ, Soner ÇELEN, Esra TINMAZ KÖSE
ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇAMURUNUN İNCE TABAKA KURUTULMASININ MATEMATİKSEL MODELLEMESİ
 
Arıtma çamurunun hacimsel ve ağırlıksal olarak azaltılması uygulanacak olan bertaraf sistemi çeşitliliği, maliyetlerde azalmaya sebep olması atığın doğru yönetimi bakımından kilit önem arz etmektedir. Arıtma çamurunun en etkin biçimde arıtılabilmesi için yönetim sistemi içinde değerlendirilip bütünsel bir yaklaşımla, uygun maliyetli alternatiflerin yanı sıra halk sağlığı ve çevre güvenliği unsurlarının da bir arada bulunduğu entegre bir yapının kurulması gerekmektedir. Kurutma işlemi, çamurun kütlesini azaltmak ve böylece yönetim maliyetini azaltmak için etkili bir çözümdür. Kurutma, enerji tüketiminin fazla olduğu bir işlemdir ve bu nedenle daha az enerji tüketen teknolojiyi seçmek oldukça önemlidir. Kuruma davranışlarının simüle edilmesinde ampirik ve yarı-ampirik modeller kullanılmaktadır. Ampirik ve yarı-ampirik modeller teorik modellere göre daha az karmaşık olmakla birlikte, içerdikleri parametreler, yalnızca ele alınan ürün ve prosesle ilgilidir. Kurutma deneylerinde modelleme, zamanla nem oranındaki değişimi ifade eden denklem araştırılarak yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, kentsel atıksu arıtma tesisinden temin edilen çamur kullanılmıştır. Çamur, 2450 MHz frekanslı, 1200 W lık güç değerli, döner tablalı ve 6 güç seviyeli mikrodalga fırında kurutulmuştur. Kurutma denemeleri, 360 W, 600 W ve 800 W güç değerlerinde yapılmıştır. Mikrodalga kuruma denemelerinde, lineer olmayan regresyon analiz yöntemi kullanılarak deney sonuçlarından elde edilen nem oranın zamanla değişimi modellenmiştir. Çalışma kapsamında Newton, Page, Henderson and Pabis, Wang and Singh, Logaritmik ve Midilli modelleri incelenmiştir. Korelasyon katsayısı, standart hata ve χ2 değerlerine göre Logaritmik modelin uygun olduğu ve Midilli modelinin de uygun olabileceği belirlenmiştir. Mikrodalga güçleri arasında kurumanın en hızlı gerçekleştiği güç değeri 600 W olarak gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arıtma Çamuru, Enerji, Kentsel Atıksu, Mikrodalga Kurutma, Model 


Keywords: