BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine Can GÜVEN
ATIKSUDAKİ MİKROKİRLETİCİLERİN BERTARAFI ÜZERİNE YAPILMIŞ OLAN YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
 
Yaşamsal faaliyetlerde veya endüstriyel uygulamalarda kullanılan kimyasal maddeler kullanım sonrası atıksu arıtma tesislerine ulaşmaktadır. Arıtma tesisinin işletme koşulları ve kirleticilerin fizikokimyasal özelliklerine göre değişmekle birlikte mikrokirleticilerin bir kısmı arıtma tesislerinde bertaraf edilebilmektedir. Konvansiyonel arıtma tesislerinin mikrokirletici giderimine göre optimize edilmesi ve gerekli ileri arıtım yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu amaçla atıksu arıtma tesislerinde mikrokirleticilerin giderimine yönelik araştırmalar devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı atıksuda bulunan mikrokirleticilerin arıtılması ve bertarafına yönelik yapılmış olan literatür çalışmalarının derlenerek mevcut durumun ve araştırma eğilimlerinin belirlenmesi ve gelecekte yapılacak olan çalışmalara yol gösterilmesidir. Bu amaçla Web of Science veri tabanında "micropollutants", "wastewater" ve "treatment and/or disposal" anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılarak elde edilen yayınların bibliyometrik analizi yapılmıştır. Değerlendirmede, 1983-2018 yıllarını kapsayan 1151 adet yayın ele alınmıştır. 2004 yılından önce oldukça düşük olan yayın sayılarında son 15 yılda artış görülmekte olup yayın sayılarındaki artış Su Çerçeve Direktifi kapsamında öncelikli kirleticilerin belirlenmesiyle ivme kazanmıştır. En fazla yayın yapan ülke Almanya, en fazla yayın yapılan dergi ise "Water Research" olarak bulunmuştur. Yayınların araştırma alanları incelendiğinde "Environmental Sciences&Ecology", WoS kategorilerine bakıldığında ise "Environmental Sciences" ilk sırada yer almaktadır. Yayınlarda en fazla kullanılan anahtar kelimelerden ilk üçü "Micropollutant/s", "Wastewater treatment plant" ve "Pharmaceutical/s" olarak sıralanmıştır. Anahtar kelimelerin yıllara göre kullanım sıklığı incelendiğinde son 5 yılda ileri oksidasyon yöntemleri ve toksisite çalışmalarına ağırlık verildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Araştırma Eğilimi, Atıksu Arıtımı, Su Çerçeve Direktifi 


Keywords: