BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selen ŞENAL, Sevil YÜCEL
ATMOSFERDE SERA ETKİSİ YARATAN CO2’İN FİKSASYONU İLE MİKROALGLERDEN BİYODİZEL ELDESİ
 
Dünya’nın harcadığı enerjinin %80’ini oluşturan fosil yakıtlar karbondioksit emisyonunun temel kaynağıdır. Özellikle dizel motorlar trafikte yıllık 30 milyon tondan daha fazla CO2 emisyonuna sebep olmaktadır, bu nedenle fosil yakma ihtiyacımızı sera gazı emisyonlarını azaltacak yenilenebilir enerji olan biyoyakıtlar ile karşılamamız gerekmektedir. Mikroalgler CO2 ve güneş ışığını kullanarak fotosentez yapmakta ve biyokimyasal yapılarında lipit biriktirmektedirler. Bu lipitler transesterifikasyon prosesi ile biyodizele dönüştürülebilmektedir. Mikroalgal biyodizel CO2 fiksasyonu yapıp karbon döngüsünü hızlandırdığı için sera etkisini arttırıcı yönde etki göstermemekte, %99 oranında doğada çözünmekte, EN ve ASTM standartlarına uyum sağlamaktadır. Dizel motorlarda motorine göre karbonmonoksit salınımını %48, yanmamış hidrokarbon oranını %67, CO2 emisyonunu %80, kanserojen etkisi olan aromatik hidrokarbonları ise %75-%90 oranında azaltmakta ve kükürt içermediğinden SO₂ emisyonu oluşturmamaktadır. Ozon tabakasına olumsuz etkileri dizel yakıta nazaran %50 oranında azaltmaktadır. Mikroalglerden biyodizel üretimi esnasında sisteme atık su ve baca gazı beslemesi yapılarak bu kaynakların arıtımı sağlanabilmektedir. Atık suların içerisinde bulunan N,P gibi besin maddeleri mikroalgler tarafından kullanılarak biyolojiik arıtım gerçekleştirilebilmekte, fabrikaların baca gazlarında bulunan CO2 fotosentez yoluyla mikroalg bünyesinde absorbe edilerek emisyon azaltılabilmektedir. Biyodizel üretim prosesinden sonra elde kalan biyokütleden biyogaz, biyoetanol, protein, karbonhidrat, pigment, gübre ve hayvan yemi elde edilebilmektedir. Bu sayede biyorafineri sistemi bir sıfır atık tesisi haline gelebilmektedir. Türkiye’de biyodizel üretiminin % 95'inden fazlası bitkisel hammaddeden yapılmaktadır. Fakat mikroalgler bitkisel hammaddeye kıyasla hızlı büyümekte, 1 kg biyokütle başına 1.8 kg CO2 absorbsiyonu gerçekleştirmekte, temiz suya, ekilebilir araziye ihtiyaç duymamakta, soya, ayçiçeği gibi gıda mahsülleriyle rekabet etmemektedir. Bu nedenlerle atık bertarafı ile küresel ısınmayı azaltıcı etki gösteren mikroalgal biyodizelin dizel motorlarda kullanılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, CO2, Mikroalg, Biyodizel, Atıksu Arıtımı 


Keywords: