BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

A.Elif ATEŞ
CHLORELLA SP VE BOTRYOCOCCUS BRAUNİİ MİKROALGLERİNDEN BİYODİZEL ÜRETİM VERİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Biyodizel bitkisel yağlardan elde edildiği için petrodizelden daha pahalı yakıt olmasına rağmen yenilenebilir, çevre dostu ve fosil yakıtların yerini alabilen alternatif olduğu için dünya genelinde son yıllarda en popüler araştırma konularından biri olmaktadır. Biyodizel kaynağı olarak yağlı tohumlar ve atık yağların kullanılması yaygın olmasıyla birlikte mikroalglerde diğer hammaddelerin yerini alabilen kaynaklardan biridir. Araştırmacılar hammadde maliyetini azaltabilmek için biyodizel üretiminde en yüksek yağ verimi elde edilebilen mikroalg türlerini araştırmaktadırlar. Maliyet azaltma çalışmaları genellikle biyodizel üretimi için gerekli olan yağı elde etme sürecindedir. Sürdürülebilir biyodizel kaynağı için düşük bir maliyet ve etkin bir yöntem bulmak, bu yakıtın birçok endüstride enerji geri dönüşümüyle ekonomiye katkıda bulunasına olanak sağlayabilecektir. Ekstraksiyon biyodizel üretimi için gerekli olan yağı elde etmek için en önemli adımlardan biridir ve hammadde olarak kullanılacak yağın kalitesi ve özellikleri de verimi önemli ölçüde etkiler. Biyodizel üretimi için kullanılan ekstraksiyon yöntemleri hammaddeye göre değişmektedir. Örneğin, ıslak ekstraksiyon genellikle mikroalgdan yağ ekstraksiyonu için kullanılırken kuru ekstraksiyon aktif çamurdan yağ ekstraksiyonu için seçilir. Kahve çekirdeğini hammadde olarak kullanan çalışmada, basit, ucuz ve nispeten hızlı bir teknik olduğu için çözücü ekstraksiyonu tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında Chlorella sp ve botryococcus braunii türü mikroalglerinden farklı ektraksiyon yöntemleri kullanılarak biyodizel üretim verimi karşılaştırılacaktır. Çalışma kontrollü şartlar altında laboratuvar ölçekli olarak çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Chlorella sp , Botryococcus Braunii, Mikroalg, Biyodizel, Ektraksiyon 


Keywords: