BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Deniz İZLEN ÇİFÇİ
DEFNE YAPRAKLARINDAN ELDE EDİLEN ADSORBAN İLE METİLEN MAVİSİ ADSORPSİYONU
 
Bu çalışmada defne yaprakları ile hazırlanan adsorbanların bazik boya olan metilen mavisi boya gideriminde kullanımı araştırılmıştır. Çalışmada defne yaprakları distile su ile yıkanıp, kurutulduktan sonra kapalı kap içerisinde 400°C’de 1 saat (Defne-400°C), 500°C’de 1 saat (Defne-500°C) ve 600°C’de 1 saat (Defne-600°C) kül fırınında yakılarak 3 farklı adsorban hazırlanmıştır. Hazırlanan adsorbanlarda pH, adsorban miktarı, adsorpsiyon süresi ve giriş boya konsantrasyonun metilen mavisi boya giderimine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada en iyi metilen mavisi boya giderim verimi Defne-400°C ve Defne-500°C ile karşılaştırıldığında, Defne-600°C adsorbanında elde edilmiştir. En iyi metilen mavisi boya giderimi Defne-600°C adsorbanında pH 3 değerinde elde edilmiş olup, adsorban miktarı 4 g/L’ye kadar arttırıldığında metilen mavisi boya gideriminde artış gözlenmiştir. Defne-600°C adsorbanında 4 g/L adsorban miktarında, pH 3 değerinde, 150 rpm hız ile 1 saat yapılan adsorpsiyon sonunda 25 mg/L, 50 mg/L, 75 mg/L ve 100 mg/L metilen mavisi başlangıç konsantrasyonlarında sırasıyla %99,3, %94,4, %83,0 ve %70,0 boya giderimi elde edilmiştir. Defne-600°C adsorbanı ile metilen mavisi adsorpsiyonu Langmiur İzotermine daha uygun olup, regresyon katsayısı (R2) 0,9972 olarak elde edilmiştir. Langmiur İzotermine göre Defne-600°C adsorbenti ile maksimum adsorpsiyon kapasitesi 17,9 mg/kg olarak elde edilmiştir. Yapılan çalışma ile defne yaprakları ile hazırlanan adsorbanın bazik özellikteki metilen mavisi boyasının adsorpsiyon prosesi ile gideriminde kullanılmasının uygun olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, adsorban, defne yaprağı, metilen mavisi 


Keywords: