BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine Can GÜVEN
İÇME SULARINDAKİ POTANSİYEL TEHLİKE: MİKROPLASTİKLER
 
Günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçasına haline gelen plastiklerin üretimi ve kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bu kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan plastik kirliliği ise önemli bir konu haline gelmiştir. Boyutlarına göre gruplandırılan plastiklerden 5 mm'nin altında olanlar mikroplastik olarak adlandırılmaktadır. Çevresel ortamlara doğrudan plastik peletleri şeklinde atılabildiği gibi büyük plastiklerin parçalanması sonucu da mikroplastikler oluşabilmektedir. Doğada uzun yıllar kalan, bozunmaya karşı dirençli ve çoğunlukla suda çözünmeyen katı polimer partiküllerdir. Çevresel ortamlara karışan mikroplastikler doğrudan veya dolaylı olarak içme suyu kaynaklarına ulaşabilmekte ve bu sular insan maruziyeti açısından bir araç olabilmektedir. Bu çalışmada, doğrudan insani tüketim amaçlı kullanılan sularda mikroplastik kirliliğinin araştırıldığı literatür çalışmaları derlenmiştir. Şişelenmiş sularda, çeşme suyunda ve içme suyu arıtma tesisi sularında mikroplastik mevcudiyetini araştıran yayınlar çalışma kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde içme suyunda mikroplastik kirliliğinin tespitine yönelik sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Su kaynağına göre değişmekle birlikte farklı konsantrasyonlarda mikroplastik tespit edilmiştir. En fazla tespit edilen mikroplastik türleri sırasıyla polietilen, polipropilen, polistiren, polivinilklorür ve polietilen teraftalattır. En fazla tespit edilen mikroplastik şekilleri ise parçacıklar, lifler, filmler, köpükler ve peletlerdir. İçme suyunda mikroplastik analizine yönelik standart bir metot bulunmamaktadır. İçme suyundaki mikroplastiklerin suyun temin edildiği yüzeysel sulardan, göl ve rezervuarlardan kaynaklanabileceği belirtilmektedir. İnsan sağlığı açısından maruziyet ve risk değerlendirmesi yapılabilmesi amacıyla içme suyunda mikroplastik tespitine yönelik kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çeşme Suyu, Plastik Kirliliği, Su Kirliliği 


Keywords: