BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat SOLAK, Ahmet AKBURAK
MAYA ENDÜSTRİSİ ULTRAFİLTRASYON FİLTRAT ATIKSUYUNDAN RENK GİDERİMİ FENTON OKSİDASYONU
 
Endüstriyel firmalar üretim süreçlerinde ürettikleri renkli atıksuları arıttıktan sonra alıcı ortama deşarj etmektedirler. Deşarj edilen atıksuda renk parametresini de gözönünde bulundurmaktadırlar. Su ve atıksuların kirlilik derecesini belirleme açısından renk önemli bir parametredir. Atıksulardaki renk parametresi RES, çoklu dalga boyu, ADMI ve Pt-Co cinsinden olmak üzere farklı metotlar ile belirlenmektedir. Bu çalışmada da aynı atıksu numunesinde farklı analiz yöntemleri için Fenton Oksidasyonu Prosesi ile renk giderim verimlerinin nasıl gerçekleştiği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, maya üretiminde yan akım prosesi olarak kullanılan ultrafiltasyon prosesi filtrat atıksuları kullanılmıştır. Maya atıksularında BOİ, KOİ, AKM gibi atıksu kirletici parametreleri oldukça yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Organik içeriği yüksek olan maya endüstrisi atıksularında çözünmüş organik kirleticilerden kaynaklanan renk parametresi de yüksektir. Bu nedenle, çalışmada alıcı ortam açısından olumsuz etkileri olan renk parametresinin fenton prosesi üzerine işletme parametreleri olan pH, Fe+2 konsantrasyonu ve H2O2 konsantrasyonunun etkileri belirlenmiştir. Çalışmada pH, Fe+2 ve H2O2 konsantrasyonunun RES, çoklu dalga boyu, ADMI ve Pt-Co cinsinden farklı renk ölçüm parametrelerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla pH 2-5, Fe+2 1,26-3,15g/L ve H2O2 9,33-37,2 gr/L aralığında, deneysel çalışmalar yürütülmüştür. En yüksek giderim verimlerinde tüm farklı renk ölçüm yöntemleri için aynı trend gözlenmiştir. Buna göre, en yüksek renk giderim verimi için (>%98) pH 4, Fe+2 ve H2O2 konsantrasyonu sırasıyla, 2,53 gr/L ve 28 gr/L olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fenton Oksidasyonu, Ultrafiltrasyon Filtrat Atıksuyu, Renk Giderimi 


Keywords: