BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hülya DEMİREL, Asude ATEŞ, Şenay ÇETİN DOĞRUPARMAK, Rabia KÖKLÜ, Hüseyin ALTUNDAĞ, Bülent ŞENGÖRÜR
SAPANCA GÖLÜ HAVZASINDA TOPLAM (BULK) BİRİKİM ÖRNEKLERİNDE AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Marmara bölgesinin önemli iç su havzalarından olan Sapanca Gölü, Anadolu’dan Avrupa’ya ulaşım noktasının kavşağında 30 m yükseklikte bir tatlı su gölü olup, bölgenin önemli bir içme ve kullanma suyu kaynağıdır. Ayrıca coğrafi konumu ve doğal güzellikleri ile bir cazibe merkezi konumundadır. Göl havzasında yaşayan yerleşik nüfusun yanı sıra çevre illerde yaşayanların oldukça yoğun bir şekilde ikinci konut ihtiyacını da karşılamaktadır. Bu nedenle havzada yoğun bir nüfus bulunmaktadır. Göl, çevresindeki yerleşim alanlarından kaynaklanan kirleticilere maruz kalması yanında, endüstriyel kuruluşlar, tarımsal faaliyetler ve en önemlisi E-5 karayolu ile TEM Anadolu otoyolundan gelen kirleticilerden de etkilenmektedir. Kirleticiler arasında yer alan ağır metaller, tüm canlılar için giderek artan bir tehlike oluşturmaktadır. Bu çalışmada Sapanca Gölü etrafında belirlenen 10 ölçüm noktasından, 2015-2017 yılları arasında mevsimsel değişiklikler dikkate alınarak üç ayda bir toplanan toplam birikim örneklerinde, ağır metal konsantrasyonları (Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb ve Zn) belirlenerek, kirlilik değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda; ağır metal konsantrasyonlarının, Al 29185,2-270642,7 µg/l, As 1,4-2,3 µg/l, Ba 92,9-27,9 µg/l, Cd 0,1-0,3 µg/l, Co 0,28-0,59 µg/l, Cr 1,3-4,3 µg/l, Cu 3-24,5 µg/l, Fe 38263-305949 µg/l, Ni 2,4-10,5 µg/l, Pb 5,4-14,33 µg/l, Zn 50,3-402,8 µg/l arasında olduğu bulunmuştur. Ağır metallerin max. konsantrasyonlara göre bulunuşları Fe>Al>Zn>Ba>Cu>Pb>Ni>Cr>As>Co>Cd şeklindedir. En çok kirlilik tespit edilen istasyonlar, 3-4-6 ve 9. İstasyondur. Birikim örneklerindeki analiz sonuçlarının yüksek olup olmadığının değerlendirilebilmesi amacıyla tüm istasyonların ortalama konsantrasyonları, İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik sınır değerleriyle karşılaştırıldığında, Al, Fe ve Pb konsantrasyonlarının yüksek, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni ve Zn konsantrasyonlarının düşük olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hava Kalitesi, Ağır Metaller, Toplam Birikim, Sapanca Gölü Havzası 


Keywords: