BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kazım Onur DEMİRARSLAN, Şenay ÇETİN DOĞRUPARMAK
TAŞIT KAYNAKLI KİRLİLİK DAĞILIMININ CALROADS MODELİ İLE BELİRLENMESİ
 
Bu çalışmada, taşıt kaynaklı kirlilik dağılımının CalRoads View Modelleme Programı içerisinde bulunan ve CAL3QHCR adı verilen trafik kaynaklı kirlilik tahmin modülü ile modellenmesi amaçlanmıştır. CAL3QHCR modülü saatlik meteorolojik verileri de kullanarak CO, PM10 ve inert kirleticiler gibi motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirleticileri modelleyebilmektedir. Çalışma kapsamında değerlendirilen emisyonlar; karbon monoksit (CO), karbondioksit (CO2), partiküler madde (PM10), kükürt dioksit (SO2), azot oksit (NOX) ve metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC) olup, çalışma alanı olarak Osmangazi Köprüsü seçilmiş ve modelleme sadece köprü trafiği için yapılmıştır. Yapılan modelleme çalışması ile saatlik max. konsantrasyonlar CO, CO2, SO2, NOX ve NMVOC sıralamasıyla; 9,05; 0,5642; 0,3233; 1,7991 ve 0,6158 ppm olarak, 24 saatlik PM10 konsantrasyonu ise 39,22 μg/m3 olarak bulunmuştur. Dağılım haritaları incelendiğinde, tüm kirleticiler için hesaplanan en yüksek konsantrasyonların bulundukları noktanın hemen hemen aynı olup Kocaeli yakası Dilovası mevkii ile Yalova yakası Altınova mevkii civarlarında olduğu belirlenmiştir. Köprü boyunca modellenen trafik emisyonlarının mesafeye göre değişimi incelenmiş, 0-1000 m arasında emisyonların arttığı, 1000 m'den sonra düştüğü belirlenmiştir. Çalışma kapsamında hesaplanan tahmin değerleri gözlenen değerler ile karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Ulusal Hava Kirliliği İzleme Ağı'nda benzer özellikteki Dilovası Ölçüm istasyonunda son 1 yılda ölçülen ortam havası konsantrasyonları incelenmiş, gözlenen ve tahmin edilen konsantrasyonlardaki farklılık değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hava Kalitesi, Taşıt Kaynaklı Emisyonlar, CalRoads View, CAL3QHCR, Osmangazi Köprüsü 


Keywords: