BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine Can GÜVEN
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ SERA GAZI EMİSYONLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Sosyal ve ekonomik kalkınmayı karşılamanın yanı sıra insan refahını iyileştirmek amacıyla gün geçtikçe artan enerji ihtiyacı büyük oranda petrol, kömür ve doğal gaz gibi konvansiyonel kaynaklardan sağlanmaktadır. Bu kaynakların aşırı miktarda kullanımı rezervlerin tükenmesinin yanında önemli çevre ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının çevresel sonuçları konusundaki artan endişeler nedeniyle iklim değişikliğini kontrol altına alma çabaları enerji sektörünü alternatif enerji kaynaklarına yöneltmektedir. Temiz enerji kaynağı olarak kabul edilen yenilenebilir enerji kaynakları en cazip kaynaklardan biri haline gelmiştir. Bu çalışmada, literatür verilerinden yola çıkarak yenilenebilir enerji kaynaklarının sera gazı emisyonları enerji üretimi baz alınarak değerlendirilmiştir. Farklı enerji kaynakları için yapılmış olan yaşam döngüsü analizleri yenilenebilir enerji kaynaklarının sera gazı emisyonunun fosil yakıtlara göre daha düşük olduğunu göstermektedir. Fosil yakıtlar için emisyonların büyük kısmı tesis işletilmesi sürecinden kaynaklanırken yenilenebilir enerji kaynakları için ise tesis teknolojisi ve kurulumu ile ek yapıların inşası gibi tesis işletme öncesi süreçlerinden kaynaklanmaktadır. Literatürdeki veriler incelendiğinde farklı kaynaklarda değişkenlikler görülmekle birlikte sera gazı emisyonları CO2 eşdeğeri olarak fotovoltaik sistemler için 43-90 gCO2/kWh, rüzgar enerjisi için 8-30 gCO2/kWh, hidroelektrik için 1-41 gCO2/kWh, biyokütle için 35-99 gCO2/kWh aralığında değişmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasının elektrik üretimindeki karbon emisyonlarını azaltacağı ön görülmektedir. Ancak emisyonların sıfır olmadığı da görülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılmasının yanı sıra bu kaynakların emisyonlarının da mümkün olan en düşük seviyeye çekilmesi için çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sera Gazı Emisyonu, Sürdürülebilir Enerji, Yeşil Enerji 


Keywords: